Χρήσιμα


  • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιληψία και τις πρώτες βοήθειες στο σχολικό περιβάλλον (Εγκύκλιος 10737/Γ2/27-01-2014)
  • Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια τους  (Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010)
  • Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου (Εγκύκλιος Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010)
  • Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015). 1) Διαβιβαστικό 4-9-2015 2) Εγκύκλιος 25-8-2015
  • Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων – Απαλλαγή από το μάθημα Θρησκευτικών (Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-01-2015)

Επείγον

17-09-2015  Επίδομα για μαθητές Υποχρεωτικές Εκπαίδευσης με χαμηλά εισοδήματα

Η αποζημίωση αφορά παιδιά

  1. που το σχολικό έτος 2014-2015 φοιτούσαν στο σχολείο και είναι
  2. Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι της ευρωπαϊκής ένωσης και
  3. των όποιων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) είναι χαμηλότερο των 3.000€.